Nhà máy - Kho vận

hạn còn 9 ngày

Nhân viên kỹ thuật

7 - 10 triệu Hà Nội

Nhà máy - Kho vận

hạn còn 9 ngày

Nhân viên kho

7 - 8 triệu Hà Nội