8 việc làm Nhân sự tại K&G Việt Nam

  TRƯỞNG PHÒNG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    Thỏa thuận

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-12-31

  Hà Nội

    8 - 10.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-12-15

  Hà Nội

  NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    7 - 8.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-12-30

  Hà Nội

  TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    20 - 25.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-10-31

  Hồ Chí Minh

  CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 1

    13 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-31

  Hà Nội

    12 - 15.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-20

  Hồ Chí Minh

  CHUYÊN VIÊN C&B

  Ngành nghề:

  Số lượng tuyển: 01

    8 - 12.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-07-20

  Hà Nội

    12 - 18.000.000 VNĐ

  Hạn nộp hồ sơ: 2019-08-30

  Hà Nội